Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Irritable Bowel Syndrome Severity Scoring System (IBS-SSS)-score
Deze gevalideerde vragenlijst evalueert de ernst van prikkelbaredarmsyndroomsymptomen in de afgelopen 10 dagen. Ze peilt naar de ernst van abdominale pijn, abdominale distentie, ontevredenheid over de defecatie en interferentie met de levenskwaliteit. Om de verschillende items te scoren gebruikt men een visuele analoge schaal. De score varieert van 0 (geen klachten) tot 500 (ernstige klachten). Een score <175 wordt beschouwd als milde, tussen 175 en 300 als matige en >300 als ernstige prikkelbaredarmsyndroom.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde open-label RCT toont aan dat een mobiele applicatie ter ondersteuning van een zelfmanagement vermindering van FODMAP’s in de voeding in vergelijking met een spasmolyticum de symptomen van prikkelbaredarmsyndroom (PDS) bij volwassenen met PDS op korte termijn doet dalen. Het verschil is echter beperkt en verdwijnt na een langere follow-up. Er kon bovendien geen verschil in levenskwaliteit aangetoond worden. Er bestaat voor deze studie onduidelijkheid over de powerberekening en de analyse van sommige uitkomstmaten, zoals therapietrouw en therapietevredenheid. Ook de primaire uitkomstmaat wordt niet op een transparente manier weergegeven.

Deze dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde triple cross-over voedingsinterventiestudie toont aan dat in tegenstelling tot gluten het toedienen van FODMAP’s een bescheiden verhoging geeft van de typische darmklachten bij prikkelbaredarmsyndroom. Deze provocatiestudie is van goede methodologische kwaliteit en schonk veel aandacht aan het blind uitvoeren van de interventies, wat in voedingsinterventiestudies met FODMAP’s zelden het geval is. De studie had echter onvoldoende power om klinisch relevante effecten aan te tonen. Er is nood aan grootschaliger onderzoek dat ook rekening houdt met de verschillende types van prikkelbaredarmsyndroom.